ක්‍රියාකාරකම් මගින් විෂය කරුණු ජාත්‍යන්තර ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

1 ශ්‍රේණිය සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා ක්‍රියාකාරකම්

6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ක්‍රියාකාරකම්

12 සහ 13 ශ්‍රේණි සඳහා ක්‍රියාකාරකම්